Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.14, 1928