Εικονογραφία της αυτοκράτειρας Σαβίνης εις τον ελληνικόν χώρον

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.VII, No.2, 1974, pages 261-267

Issue:
Pages:
261-267
Parallel Title:
Die ikonographie der kaiserin Sabina im griechischen raum
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Das einzige gesicherte Porträt der Kaiserin Sabina im griechischen Raum ist das im Athener Nationalmuseum unter Inv. Nr. 449 befindliche Porträt. Im Archäologischen Museum von Thessaloniki befindet sich jedoch dasPorträt einer jungen Frau, dessen Frisur und etliche Charakterzüge der Kaiserin Sabina ähnlich sind. Das Porträt in Thessaloniki kann als ein zweites Bildnis der Ehefrau Hadrians im griechischen Raum betrachtet werden.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γλυπτά, Ελλάς
Notes:
Περιέχει εικόνες