Εικονογραφικαί παραλλαγαί Ακαθίστου Ύμνου επί μιας Βυζαντινής εικόνος

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.IV, No.3, 1971, pages 378-384

Issue:
Pages:
378-384
Parallel Title:
Ikonographische variationen des akathistos hymnus auf einer nachbyzantinischen ikone
Section Title:
Αρχαιολογικά χρονικά
Author:
Abstract:
Interessant ist die Ikone der Ver- Kirche des Heiligen Nikolaus auf kündigung mit Darstellungen rings- Kythnos.herum des Akathistos Hymnus in der Die Ikone ist ein Werk mittelmäßiger Kunst aber interessant für ihre Abbildungen. Darauf werden folgende erwähnenswerten Veränderungen des Hymnus dargestellt: in der Strophe (4) ist oben die Heilige Trinität und unten die Heilige Jungfrau Knieend abgebildet und in Strophe (15) oben die Heilige Trinität und unten Christus.ΕΙΣ ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ 7ου π.Χ. ΑΙΩΝΟΣΌ άποκαλυφθείς τό 1970 ήμικατε- στραμμένος τάφος είς τό χωρίον Γοϋβες τοϋ Νομοϋ Ηρακλείου, παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τήν τοπογραφίαν των βορείων παραλίων τής κεντρικής Κρήτης κατά τον 7ον αί. καί διά τήν ιδιοτυπίαν των ελάχιστων κτερισμάτων, τά όποια διέφυγον τήν καταστροφήν.Τό χωρίον Γοϋβες εύρίσκεται είς άπό- στασιν 18 χλμ. άνατολικως τής πόλεως τοϋ Ηρακλείου. Ό τάφος, ό όποιος άπε- καλύφθη κατά τήν καλλιέργειαν έντός τοϋ αγροκτήματος τοϋ Μιχ. Χατζάκη- Σφακιανάκη, ευρισκομένου είς άπόστα- σιν 300 μ. ΒΑ. τοϋ έκκλησιδίου τοϋ Προφήτου Ήλία καί 500 μ. άπό τής άκτής, ήτο είς άπλοϋς λάκκος, διαμέτρου 80 εκ., ανοιγμένος έντός τοϋ χώματος. Τό έντός τοϋ τάφου τεφροδόχον άγγεϊον, έν μέρει σωθέν, έστηρίζετο δΓ αργών λίθων τοποθετημένων είς δύο σειράς, αί όποΐαι έσχημάτιζον τόξον άνοικτόν προς τάIn der Strophe ( 16 ) ist oben die Heilige Jungfrau mit dem Kinde dargestellt, weiter unten Engel zu beiden Seiten des Felsens und unter dem Felsen im inneren der Höhle zwei Knieende Teufel. Schliesslich, sehen wir in der Strophe ( 22 ) Christus, der das Kreuz hält.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες