"Ειρηνάρχες" της Μ.Ασίας : παρατηρήσεις επί των αρμοδιοτήτων και ενεργειών τους σε υποθέσεις ληστείας (D.48.3.6, Marc. De jud. pubi.)

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.37, 2003, pages 9-27

Issue:
Pages:
9-27
Author:
Subject:
Subject (LC):