Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

No.37, 2003