Οι πράξεις του νοταρίου Δουκάδων Κερκύρας Αρσενίου Αλεξάκη (1513-1516))

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.34, 1998, pages 9-126

Issue:
Pages:
9-126
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει ευρετήρια