Καράμπουλα, Δήμητρα

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Karamboula, Dimitra
  • Karampoula, Dēmētra