Οι παλιές εκκλησίες του κάστρου Μυκόνου και ο Ανδρέας Ξυγγόπουλος (εικ. 1-6, πίν. 43-48)

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.28, 1981, pages 199-222

Issue:
Pages:
199-222
Parallel Title:
The Old Churches on Kastro, Mykonos (fig. 1-6, pl. 43-48)
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Location in Mykonos island and description of the group of three churches attached into one, generally known as St Helen. Interior arrangement: wood-curved temple and inscriptions on marble floor.The descriptions of the icons by Prof. A. Xyngopoulos.Among the 50 icons in St Helen church, which date from the 16th19th c , 10 are important and belong to the Cretan or macedonian school.More detailed discription is that of the very important icon of St Dimitrios.There are data that Mykonos some churches date from the Byzantine period.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: