Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.28, 1981