Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.15, 1933, pages 19-32

Issue:
Pages:
19-32
Parallel Title:
The fountain (phiale) of the Christian Parthenon
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
In dem byzantinischen Museum inAthen und auf der Akropolis werden Ueberreste von einem runden,Inschrift tragenden Epistyl aufbewahrt (Abb· 1 und 2). Diese Ueberreste entstammen der Phiale des christlichen Parthenon und sindschon längst durch den russischen Archimandriten Antonin bekanntgeworden. In obiger Mitteilung wird der Versuch angestellt, sechsjambische Verse der betreffenden Inschrift zu rekonstruieren. Ferner wird die Phiale des christlichen Parthenon genau lokalisiert,die nach anderen Beispielen, Denkmälern und literarischen Quellen, im äusseren Narthex der Kirche links vom Eintretenden gelegen war (Vgl· Abb. 4). Die derartige Lage der Phiale wird von alten Reisenden (Evligà Çelebi, Babin, Spon und Wheler), welche dieWanne der betreffenden Phiale gesehen hatten, bezeugt. Dazukommt, dass der Durchmesser des Peristylfrieses derselbe ist wiedie Breite des Hinterraumes des Parthenon, worin auf dem Bodenheute noch Spuren der Zapfenanlage von der in Rede stehendenPhiale zu sehen sind. Mit Rücksicht auf ältere Vorbilder glaubt man, dass die Phialedes christlichen Parthenon den Typ eines kreisartigen Peristylsmit acht Säulen hatte, welche die Wanne rings herum umgaben(Vgl. Restauration Abb. 5)·Auf Grund paläographischer Indizien sowie historischer Meldungen ist die Phiale des christlichen Parthenon ins 12- Jahrhundert zudatieren ; sie soll sogar während der Amtszeit des Nikolaos Hagiotheodorites» des bekannten Metropoliten von Athen (1166-1175),.erbaut worden sein·
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: