Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.15, 1933