Πάλλας, Δημήτριος Ι.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Pallas D.
  • Pallas D., 1907-1995
  • Pallas Dēmētrēs, 1907-1995
  • Pallas Dēmētrios, 1907-1995