[Βιβλιοκριτική] Δ. Θ. Σακαλή , Άνάττικα καί ψευδάττικα άπο τον άττικιστή Μοίρη

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Λ, No.59-60, 1978, pages 303-304
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
303-304
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δ. Θ. Σακαλή , Άνάττικα καί ψευδάττικα άπο τον άττικιστή Μοίρη, 'Ανάτυπο έκ του Στ' τόμου τής «Δωδώνης», Επιστημονικής Έπετηρίδος τής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 'Ιωάννινα 1977, σελ. 441—470.