Έκθεσις λαογραφικών αποστολών α) εις Σταυροπήγιον Ευρυτανίας (24-31 Ιουλίου 1966) και β) εις Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης (25 Αυγ. - 2 Σεπτ. 1966).

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ; Vol.18-19, 1965, pages 331-343

Issue:
Pages:
331-343
Parallel Title:
Missions folkloriques: a) à Stavropighion (Eurytanie) du 24 au 31 juillet 1966 et b) à Anoghia Mylopotamou (Crète) du 25 août au 2 septembre 1966
Author:
Abstract:
Le principal but des missions folkloriques susmentionnées était de cinématographier les divers aspects de la vie populaire; ainsi l'auteur a recueilli sur films de 16 m/m, le sujets suivants: A) à S t a v r o p i g h i o n : 1) Les danses populaires: a) de Stengos et b) danse «Sta tria» c.à.d qui est dansé en trois pas. 2) Architecture de l'habitation populaire- 3) Aspects de la vie domestique et pastorale. B) à A n ο g h i a : 1) Mariage selon le cérémonial traditionnel. 2) Le pétrissage du pain de la noce. 3) La danse «Sousta». 4) Vendage et pressurage des raisins. Outre ces films l'auteur a enregistré sur bandes de magnétophone plusieurs chansons et danses populaires et a noté un matériel folklorique varié
Subject:
Subject (LC):