Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Vol.18-19, 1965