Πατρινέλης, Χρίστος Γ.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Patrinelēs, Ch. (Chrēstos G.)
  • Patrinelēs, Chrēstos
  • Patrinelis, Christos