Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

No.8, 1958