Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

No.32, 1996