Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.12, 1925