Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.18, 1939