Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.8, 1908