Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Vol.22, 1969