Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Vol.28, 1986