Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.20, 1962