Μπαλτογιάννη, Χρυσάνθη

  • Μπαλτογιάννη, Χρυσάνθη (gre)
  • Baltoyanni, Chrysanthi (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Baltogiannē, Chrysanthē