Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.29, 1983