Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Vol.24, 1975