Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

No.29-30, 1982