Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.II, No.3, 1969