Πρακτικά θέματα διοίκησης και οικονομίας : διεθνές περιοδικό

Vol.6, No.1, 2013