Δεσπίνης, Γεώργιος I.

  • Δεσπίνης, Γεώργιος I. (gre)
  • Despinis, Georgios I. (eng)