Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.X, No.2, 1977