Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.XIV, No.2, 1981