Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.22, 1966