Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.30, 1986