Μαυρομμάτης, Εμμανουήλ

  • Μαυρομμάτης, Εμμανουήλ (gre)
  • Mavrommatis, Emmanuel (eng)