Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.23, 1969