Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.31, 1988