Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.XIX, No.1-2, 1986