Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.26, 1976