Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.51, 2012