Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.41, 2002