Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.46, 2007