Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Vol.20-21, 1967